Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.,
do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych koniecznością stosowania przepisów w/w ustawy, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

1. Przedmiot zamówienia (nazwa zadania): „Nowoczesna biblioteka – poprawa stanu infrastruktury informatycznej WiMBP w Rzeszowie”.
2. Rodzaj zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane): Dostawy.
3. Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
4. Orientacyjna wartość zamówienia (wyrażona w złotych): 283.000,00 brutto.
5. Orientacyjna wartość zamówienia (wyrażona w EURO): 66.287,21 brutto.
6. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: II-III kwartał 2020 r.Data: 4.03.2020 r.

Kierownik Zamawiającego:
p.o. dyrektor WiMBP w Rzeszowie
mgr Barbara Chmura


Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie mgr Barbara Chmura

Poprawiony (poniedziałek, 29 czerwca 2020 10:24)