Podkarpackie

O jednostce

alt
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie jest wspólną instytucją kultury Województwa Podkarpackiego oraz Miasta Rzeszowa - Miasta na prawach powiatu, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Podkarpackie pod nr 10/99, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

Biblioteka posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy:
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
- umowy z dnia 26 lutego 1992 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Rzeszowskim, a Zarządem Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia instytucji kultury, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, zmienionej obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. aneksem nr 6 podpisanym przez Województwo Podkarpackie i Miasto Rzeszów,
- statutu WiMBP,
- regulaminu organizacyjnego.

Celem działania Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa, a także stworzenie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.


Strona internetowa WiMBP w Rzeszowie www.wimbp.rzeszow.pl 

 

---------------------------------------------
Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie


Poprawiony (piątek, 01 stycznia 2021 17:00)

 
Powiaty