Podkarpackie Regulamin pracy

Regulamin pracy


 

ZARZĄDZENIE NR 14/2014

Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych, a także na podstawie § 7 ust. 3 pkt 6 Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin Pracy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin powyższy wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od momentu jego podania do wiadomości pracowników.

 

§ 2

 

Po upływie terminu wskazanego w §1 pkt 2 traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Pracy wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/96 z  28 października 1996 roku.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dyr. WiMBP w Rzeszowie

mgr Barbara Chmura


 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie

Poprawiony (piątek, 01 stycznia 2021 16:57)

 
Powiaty