Podkarpackie Nabór pracowników

Zamówienia publiczne

Oznaczenie sprawy: VI.261.17.2020                                       

Ogłoszenie nr 609933-N-2020

Rzeszów, dn. 1.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

w trybie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 wraz z późn. zm.)

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na realizację zadania pod nazwą:

„Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego dla WiMBP w Rzeszowie”


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2019, poz. 1843 wraz z późn. zm.).

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 wraz z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”.

Zawiadomienie o wyborze oferty >> zawiadomienie

 


Kierownik Zamawiającego:
p.o. dyrektor WiMBP w Rzeszowie
mgr Barbara Chmura


Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie

Poprawiony (piątek, 01 stycznia 2021 16:57)

 
Powiaty