Podkarpackie Działalność

Działalność

 

Do podstawowego zakresu zadań Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie należy, m.in.:

1) gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,

 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

 

3) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników bibliotek, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,


4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym i pacjentom w szpitalach,

6) opracowywanie opinii i analiz dotyczących sieci bibliotek publicznych, zakładowych i szpitalnych,

7) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,

8) współdziałanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek publicznych w zakresie pracy i działalności merytorycznej,

9) prowadzenie wymiany materiałów bibliotecznych z bibliotekami w kraju i za granicą,

10)
organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek publicznych w zakresie pracy i działalności merytorycznej,

11) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o podobnych zadaniach.


Biblioteka upoważniona jest do prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej.

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------
Informację publiczną wytworzyła: dyr. WiMBP w Rzeszowie Poprawiony (piątek, 01 stycznia 2021 17:04)

 
Powiaty